Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

Theo đó, việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

– Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý và ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc trong các trường hợp trên và theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện một số công tác quan trắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

(Kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01 Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng
Mẫu số 02 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
Mẫu số 03 Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
Mẫu số 04 Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
Mẫu số 05 Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Thông tư 04/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019

 

Share