Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/102016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/102016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn chi tiết trong công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng gồm: trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công trình, trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, kiểm định xây dựng…

Share